13 kwietnia 2018 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą terminy przedawnienia roszczeń cywilnych.

Na wstępie należy podkreślić, że nie było założeniem ustawodawcy regulowanie sytuacji kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z walutą obcą. Jakkolwiek finalnie wprowadzone zmiany odnoszą się również do nich, to jednak impulsem do wprowadzenia zmian była chęć polepszenia sytuacji osób zadłużonych (konsumentów) i ograniczenie wobec nich windykacji przedawnionych roszczeń prowadzonej przez spółki, które masowo zajmują się skupowaniem takich wierzytelności.

Zgodnie z nowelizacją dłużnicy będą w szczególności mocniej chronieni w zakresie roszczeń przedawnionych. Okoliczność czy zobowiązanie dłużnika to zapłaty zaległych kwot jest przedawnione czy też nie będzie badana z urzędu przez sąd orzekający w sprawie. Zapewne w praktyce spowoduje to podjęcie przez wierzycieli decyzji o niedochodzeniu tego typu (przedawnionych) roszczeń.

Ustawowe skrócenie okresów przedawnienia nie będzie miało wpływu na kredytobiorców dochodzących swoich roszczeń przeciwko bankom w zakresie roszczeń:

1) powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przykładowo przy założeniu, że ustawa wejdzie w życie 30 czerwca br., wszelkie roszczenia o zapłatę kwot związanych z kredytem powstałe do dnia 29 czerwca, zachowają dotychczasowy 10 letni termin przedawnienia) i

2) nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie nowej ustawy (czyli roszczeń powstałych 10 lat wstecz od dnia wejścia w życie ustawy)

Zasada ta dotyczy jednakże wyłącznie kredytobiorców mających status konsumenta, czyli osób których celem zawarcia umowy kredytu nie były okoliczności związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (czyli najczęściej kupno nieruchomości związane było
z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych). Warto wskazać, że przepis przewidujący zastosowanie wobec roszczeń konsumenta dotychczasowych przepisów o przedawnieniu znalazł swoje miejsce w projekcie ustawy dopiero wskutek uwag zgłoszonych na etapie opiniowania projektu zmian, a problem ewentualnego wcześniejszego przedawnienia roszczeń konsumenckich został zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wprowadzenie tego zapisu – w kontekście całej ustawy – należy ocenić jako pozytywne z punktu widzenia dochodzenia roszczeń przeciwko bankom.

Nowelizacja wprowadza również rozwiązanie zgodnie z którym sąd w wyjątkowych przypadkach, po rozważeniu interesów stron, może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującemu przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. W sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą takim roszczeniem banku przeciwko kredytobiorcy jest roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty kredytu. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku argumentacji kredytobiorców o nieważności zawartej z bankiem umowy kredytu. W takim przypadku roszczenia kredytobiorców o zwrot zapłaconych kwot (rat kredytu, opłat, prowizji) przedawniają się z upływem 10 lat, z kolei roszczenie banku przedawnia się w terminie 3 lat od dnia uruchomienia kredytu. Mając na uwadze, że od czasu boomu na kredyty powiązane z walutą CHF (2006-2008) upłynęło więcej jak 3 lata to w sądowych procesach frankowiczów roszczenia banku o zwrot niespłaconych kwot kredytu są przedawnione.

Zaznaczyć należy, że możliwość uwzględnienia w takim przypadku roszczeń banku przed nowelizacją była możliwa na podstawie klauzuli generalnej art. 5 kodeksu cywilnego, niemniej jednak obecnie niejako wprost uprawnienie to zostało zapisane w przepisach ustawy.  Należy mieć nadzieje, że nowelizacja w tym zakresie spowoduje, że sądy będą bardziej skore do przychylenia się do argumentacji kredytobiorców o nieważności umowy kredytu.

Przyjęta przez Sejm ustawa została już przekazana przez Marszałka Sejmu do Senatu, który ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy. Jeżeli zostanie przyjęta bez zmian, ustawa przekazywana jest Prezydentowi, który wyrażając zgodę na treść nowego prawa podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Omawiana ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Mając to na uwadze należy przypuszczać, iż w sytuacji braku zastrzeżeń Senatu i Prezydenta do ustawy może ona obowiązywać już przed wakacjami.

 

Skontaktuj się z nami :

Kontakt telefoniczny : 509 769 958